แม่สุนีย์ขนมไทย

บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด ก่‹อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปี‚ 2552 อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บนเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่‹เศษเริ่มต้Œนจากการผลิตเกล็ดหิมะ หลากหลายรสชาติภายใต้Œแบรนด์ สโนว์ จำหน่‹ายใน จิฟฟี่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หลายสาขาในภาคกลาง

ในปี 2553 บริษัทฯ มีโอกาสนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้Œกับทางบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยในขณะนั้น บริษัท ซีพี ออลล์ฯ มีความต้องการผลิตขนมไทยพร้Œอมรับประทาน โดยเริ่มจากขนมกล้Œวยบวชชี และขนมลูกตาลอ่‹อน ภายใต้Œแบรนด์ แม่‹สุนีย์ ขนมไทย

ด้วยความมุ่งมั่น และพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันบริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด ได้Œรับความไว้วางใจจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อนุญาติให้Œใช้Œแบรนด์ 7-Fresh ในการผลิตขนมไทยอีกหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน

ปั˜จจุบัน บริษัท เจ เอช แอนด์ สโนว์ กรุ๊ป จำกัด มีกำลังการผลิตได้Œวันละ 5 ตัน พร้Œอมด้Œวยทีมงานกว่า 100 คน โดยมีการควบคุมคุณภาพ ในการผลิตอย่‹างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความมั่นใจในความสะอาด และปลอดภัยในการผลิตอาหารภายใต้Œระบบคุณภาพ GMP HACCP และในขณะนี้ บริษัทฯ ได้Œทำการก่‹อสร้างโรงงานใหม่‹บนเนื้อที่กว่‹า 10 ไร่‹ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้Œได้Œเป็šน 15 ตัน / วัน

© COPYRIGHT 2016 MAE SUNEE THAI DESSERT
ALL RIGHT RESERVED